„Što pružite to ćete dobiti nazad.” – Philip Bayard Crosby

Zašto ISO 37001?

ISO 37001 je međunarodni standard koji specificira zahteve i daje uputstva za uspostavljanje, primenu i održavanje sistema menadžmenta protiv mita.

ISO 37001 pomaže organizaciji da se uskladi sa zakonima protiv mita i pokaže dobrovoljnu posvećenost da otkrije, spreči i odgovori na pokušaje podmićivanja.

Koristi od sertifikacije standarda ISO 37001

 • Učestvovanje na javnim nabavkama
 • Preduslov za saradnju sa velikim sistemima
 • Sprečavanje, otkrivanje i rešavanje rizika od mita
  i poboljšanje procene rizika u vezi sa mitom
 • Povećanje svesti o posledicama o umešanosti u podmićivanje
  i sposobnost otkrivanja prevare
 • Poboljšanje učinka zaposlenih promovisanjem kulture
  protiv podmićivanja
 • Izbegavanje štete od loše reputacije prouzrokovane učešćem u podmićivanju
 • Strateška prednost u odnosu na konkurente.

Kome je ISO 37001 potreban?

Svim organizacijama u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru
koje žele da:

 • Spreče, otkriju i eliminišu rizike od davanja mita
 • Smanje rizike podmićivanja primenom finansijskih kontrola u
  ranoj fazi
 • Poboljšaju imidž i privuku nove poslove
 • Spreče sukob interesa
 • Uspostave Politiku u vezi poklona, povlašćenog statusa,
  donacija i drugih koristi
 • Sprovode istrage u vezi sa mitom i postupanje sa njim
Osnovni zadatak ovog standarda je proaktivno delovanje u okvirima organizacionog integriteta u cilju stvaranja mehanizma poverenja i antikorupcione radne atmosfere unutar same organizacije i u njenom poslovnom okruženju.

Ako želite da sertifikujete vašu organizaciju prema ISO 37001, kontaktirajte nas.