Obuke-ISO-GCERTI-3
Obuke-ISO-GCERTI-4

Organizujemo:

  • Obuke za vodećeg (eksternog) proveravača
  • Obuke za interne predavače

Kursevi za vodeće (eksterne) proveravače

Obuke-ISO-GCERTI-5

Obuka za vodeće (eksterne) proveravače je dobrovoljni kurs za sertifikaciju,
dizajniran za profesionalce ili pojedince sa odgovarajućim iskustvom za sticanje
sertifikata za vodećeg proveravača.

Kurs za obuku vodećih (eksternih) proveravača pomaže budućim proveravačima
da razumeju zahteve međunarodnih standarda i da se osposobe da izvrše proveru
prve strane (interna provera), proveru druge strane (provera dobavljača) i proveru
nezavisne organizacije (eksterna provera).

Obuke-ISO-GCERTI-6

Nakon odslušane obuke za interne proveravače i dobijanja sertifikata, polaznici će ovladati veštinama sprovođenja provere sistema menadžmenta, izradom plana provere, metodama izveštavanja i praćenja nalaza provere.

 

Obuke-ISO-GCERTI-77

Kursevi za vodeće (eksterne) proveravače pružaju priliku pojedincima da se bolje pozicioniraju
u različite vrste industrija, jer im ovi kursevi olakšavaju da pomognu organizaciji da kontinuirano
pruža proizvode ili usluge koji u potpunosti ispunjavaju očekivanja i zahteve korisnika i zahteve
zakonske regulative.

Kursevi za vodeće (eksterne) proveravače koje pružamo su akreditovani prema standardu ISO 17024
(Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoblja) od strane američkog
akreditacionog tela IAS – International Accreditation Service (www.iasonline.org) koje je član i potpisnik
IAF – International Accreditation Forum (www.iaf.nu) sporazuma o međunarodnom priznavanju.

ISO 9001:2015 – Kursevi za vodeće proveravače Sistema menadžmenta kvalitetom
ISO 14001:2015 – Kursevi za vodeće proveravače Sistema menadžmenta životnom sredinom
ISO 45001:2018 – Kursevi za vodeće proveravače Sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu
ISO/IEC 27001:2013 – Kursevi za vodeće proveravače Sistema menadžmenta bezbednošću informacija

Kursevi za interne proveravače

Obuke-ISO-GCERTI-8

Kursevi za interne proveravače su dvodnevni kursevi koji pružaju uvid u standard
za sprovođenje interne provere, izrada planova i programa provere, pisanje izveštaja
o neusaglašenosti i korektivnim merama, itd…

Kursevi su pogodni za pojedince koje žele da unaprede svoje znanje iz
Sistema menadžmenta, predstavnicima rukovodstva i timovima za
implementaciju standarda.

Pružamo obuke za sledeće kurseve internih proveravača:
ISO 9001:2015 – Kursevi za interne proveravače Sistema menadžmenta kvalitetom
ISO 14001:2015 – Kursevi za interne proveravače Sistema menadžmenta životnom sredinom
ISO 45001:2018 – Kursevi za interne proveravače Sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu
ISO 27001:2013 – Kursevi za interne proveravače Sistema menadžmenta bezbednošću informacija

Organizujemo kurseve putem internih programa (in-house) ili otvorenih programa putem
unapred utvrđenih rasporeda, a mogu se organizovati i putem online konferencija.

Obuke-ISO-GCERTI-9

Obuke za ISO standarde se izvode u nekoliko nivoa i faza.

Sa velikim iskustvom na polju ISO standarda,

sertifikaciono telo GCT-CSP Co. Ltd.

koje je sestrinska organizacija G-CERTI Co. Ltd.

se bavi obukama za ISO standarde na sveobuhvatan način.​

Obuke-ISO-GCERTI-10
Obuke se izvode za zaposlene koji su u početnoj fazi primene standarda

ili za one koji su se tek pridružili organizaciji u kojoj se standardi već primenjuju.

Akreditacija
za sertifikaciju osoblja
Zainteresovani ste
za obuku?

“Život je kratak, sticanje znanja dugo, iskustvo varljivo, a povoljna prilika trenutna.” - Hipokrat