Koraci ka uspešnoj sertifikaciji

Prijava za sertifikaciju

Faza 1

sertifikaciona provera, može da se realizuje
u prostorijama GCERTI ili na zahtev klijenta
u njegovoj organizaciji.

Faza 2

sertifikaciona provera, poseta organizaciji i pregled nivoa ispunjenosti
zahteva standarda.

Pregled izveštaja
od strane
stručne komisije

Izdavanje
sertifikata
na 3 godine.

Procedura sertifikacije

Nakon registracije Vaše prijave u bazu,
pristupa se analizi termina za sertifikaciju,
u skladu sa raspoloživim kompetentnim proveravačima.

Procedura sertifikacije obuhvata dve faze.

PRVA FAZA SERTIFIKACIJE

Svrha prve faze sertifikacije je da se utvrdi da li je organizacija ispunila zahteve
željenog standarda, odnosno da li je definisala svu potrebnu dokumentaciju,
kao i da se identifikuju i prikažu svi nedostaci pre realizacije druge faze.

Prva faza sertifikacije uglavnom se sastoji od:

  • Ocene dokumentacije sistema menadžmenta kao obezbeđenja da su svi primenjivi zahtevi obrađeni,
  • Potvrde da su svi pravno/tehnički zahtevi identifikovani i dokumentovani,
  • Poseta lokaciji i planiranje druge faze sertifikacije (ukoliko je potrebno),
  • Potvrde da je organizacija spremna za drugu fazu sertifikacije.

DRUGA FAZA SERTIFIKACIJE

Na drugoj fazi se ocenjuje usklađenost organizacije prema Sistemu menadžmenta i
zahtevima za svaki primenljivi standard prema prikupljenim objektivnim dokazima
kao potvrda usaglašenosti.

Druga faza sertifikacije se uglavnom sastoji od:

  • Uvodnog sastanka,
  • Posete lokaciji,
  • Sagledavanja operativnih i sistemskih dokaza,
  • Intervjuisanja zaposlenih
  • Procene rezultata sertifikacije.

Ako želite da sertifikujete vašu organizaciju kontaktirajte nas.